كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیـه خـیلی خـیلی فـوری درخصـوص اخـذ دروس مـعارف

اطلاعیـه خـیلی خـیلی فـوری درخصـوص اخـذ دروس مـعارف

تمامی دانشجویان ترم آخر و غیر ترم آخر مجاز هستند کلیه واحدهای باقیمانده از دروس معارف را که مکلف بوده اند در ترمهای گذشته اخذ کنند ولی به هر دلیلی اخذ نکرده اند میتوانند در این ترم جبران و آن واحدها را اخذ کنند تا در ترمهای آتی مشکلی در این خصوص بوجود نیاید.

لذا دانشجویان دراین خصوص اقدامات لازم را نمایند درغیر اینصورت عدم انتخاب و برخورد با هرگونه مشکل در آینده به عهده دانشجو می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر